Január

2016. január 1., péntek délelőtt 10 órakor

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: Zsid 11,23-24

“Hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják.”

2016. január 1., péntek

Textus: Zsid 11,23-24

Január 3., vasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Tóth Tamás
Textus: Zsid 12,1-3

“Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.”

2016. január 3., vasárnap

Textus: Zsid 12,1-3

Január 17., vasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: Mt 4,1-2

“Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.”

2016. január 17., vasárnap

Textus: Mt 4,1-2

Január 21., csütörtök 17 óra (Egyetemes Imahét)

Igehirdető: Kocsis Fülöp, görögkatolikus érsek-metropolita
Textus: Jn 13,34-35

“Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”

2016. január 21., vasárnap

Textus: Jn 13,34-35

Január 24., vasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Tóth-Mihala Veronika
Textus: Jn 8,1-11

“Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett; Ő pedig leült, és tanította Őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk Őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül Ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!”

2016. január 24., vasárnap

Textus: Jn 8,1-11

Január 31., vasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: Mt 7,1

“Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!”

2016. január 31., vasárnap

Textus: Mt 7,1

Február

2016. február 7., vasárnap délelőtt 10 órakor

Igehirdető: Tóth Tamás
Textus: Mt 9,1-8

“Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme, odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban: Istenkáromló! Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttatnak a te bűneid, vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj? De azért, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – ekkor ezt mondta a bénának: Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Ő pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el Őket; és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.”

2016. február 7., vasárnap

Textus: Mt 9,1-8

Február 14., vasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: Mt 11,28

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

2016. február 14., vasárnap

Textus: Mt 11,28

Február 21., vasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Tóth Tamás
Textus: Mt 13,31-35

“Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Mindezt példázatokban mondta el Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit nem mondott nekik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: “Példázatokra nyitom meg számat, a világ kezdete óta rejtett dolgokat jelentek ki.”

2016. február 21., vasárnap

Textus: Mt 13,31-35

Február 28., vasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: Mt 15,19-20

“Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert.”

Március

2016. március 6., vasárnap délelőtt 10 órakor

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: Zsid 4,12-13

“Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az Ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.”

2016. március 6., vasárnap

Textus: Zsid 4,12-13

Március 13., vasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Bukáné Zakar Zsuzsa
Textus: 1Móz 12,1-9

“Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám hetvenöt éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Abrám Szárajt, a feleségét és Lótot, a testvére fiát meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Abrám az országon egészen a sikemi szenthelyig, Móre tölgyfájáig. Akkor még kánaániak éltek ezen a földön. Az Úr megjelent Abrámnak, és ezt mondta: A te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan továbbvonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felverte sátrát: Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Abrám, és továbbvonult a Délvidék felé.”

2016. március 13., vasárnap

Textus: 1Móz 12,1-9

Március 20., virágvasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Tóth Tamás
Textus: Fil 2,5-8

“Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”

2016. március 20., virágvasárnap

Textus: Fil 2,5-8

Március 25., nagypéntek délelőtt 10 óra

Igehirdető: Tóth-Mihala Veronika
Textus: Jn 19,28-30

“Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett! És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.”

2016. március 25., nagypéntek

Textus: Jn 19,28-30

Március 27., Húsvétvasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: Mt 28,1-2

“Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá.”

2016. március 27., húsvétvasárnap

Textus: Mt 28,1-2

Március 28., Húsvéthétfő délelőtt 10 óra

Igehirdető: Uzsoki András
Textus: Lk 24,15

“Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük.”

2016. március 28., húsvéthétfőn

Textus: Lk 24,15

Április

2016. április 3., vasárnap délelőtt 10 órakor

Igehirdető: Tóth Tamás
Textus: Jn 3,7

“Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.”

2016. április 3., vasárnap

Textus: Jn 3,7

Április 10., vasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Uzsoki András
Textus: Jn 10,1-5.11

“Bizony, bizony, mondom nektek: aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló; de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az Őr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”

2016. április 10., vasárnap

Textus: Jn 10,1-5.11

Április 24., vasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Feketéné Kavisánszki Györgyi
Textus: Zsolt 139,1-12

“Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.“

2016. április 24., vasárnap

Textus: Zsolt 139,1-12

Május

2016. május 1., vasárnap délelőtt 10 órakor

Igehirdető: Tóth-Mihala Veronika
Textus: Mk 11,12-26

“Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Megszólalt, és ezt mondta a fának: Senki ne egyen rólad gyümölcsöt soha többé! A tanítványai is hallották ezt. Azután Jeruzsálembe értek. Bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak és vettek, felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy bármit is átvigyenek a templomon. Azután így tanította Őket: Nincs-e megírva: “Az én házam imádság háza lesz minden nép számára”? Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert az egész sokaság álmélkodott a tanításán. És amikor beesteledett, Jézus és a tanítványai kimentek a városból. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: Higgyetek Istenben! Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe! – és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket.“

2016. május 1., vasárnap

Textus: Mk 11,12-26

Május 15., vasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: Jn 15,26-27

“Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam; de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok.“

2016. május 15., vasárnap

Textus: Jn 15,26-27

Május 16., pünkösdhétfő délelőtt 10 óra

Igehirdető: Uzsoki András
Textus: Jn 6,63

“A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet.“

2016. május 16., Pünkösdhétfő

Textus: Jn 6,63

Május 29., vasárnap délelőtt 10 óra

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: Zsolt 105,2

“Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját!“

2016. május 29., vasárnap

Textus: Zsolt 105,2

Augusztus

2016. augusztus 28., vasárnap délelőtt 10 órakor

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: 1Kir 17,4

“A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad.“

2016. augusztus 28., vasárnap

Textus: 1Kir 17,4

Szeptember

2016. szeptember 4., vasárnap délelőtt 10 órakor

Igehirdető: Tóth-Mihala Veronika
Textus: Mt 6,25-34

“Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja Őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek? Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.“

2016. szeptember 4., vasárnap

Textus: Mt 6,25-34

Szeptember 25., vasárnap délelőtt 10 órakor

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: Zsolt 36,10

“Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot.“

2016. szeptember 25., vasárnap

Textus: Zsolt 36,10

Október

2016. október 2., vasárnap délelőtt 10 órakor

Igehirdető: Dr. Fekete Károly
Textus: Ézs 40,30-31

“Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.“

2016. október 2., vasárnap

Textus: Ézs 40,30-31

November

2016. november 27., advent 1. vasárnap délelőtt 10 órakor

Igehirdető: Tóth-Mihala Veronika
Textus: Lk 10,21-24

“Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek: sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották.“

2016. november 27., vasárnap

Textus: Lk 10,21-24

December

2016. december 4., advent 2. vasárnap délelőtt 10 órakor

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: Mt 24,13

“De aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

2016. december 4., vasárnap

Textus: Mt 24,13

December 24., szombat délután 4 órakor (Szenteste)

Igehirdető: Tóth-Mihala Veronika
Textus: Lk 2,1-20

“Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és Őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta Őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták Őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan Ő megüzente nekik.”

2016. december 24., szombat

Textus: Lk 2,1-20

December 25., Karácsony 1.napján délelőtt 10 órakor

Igehirdető: Derencsényi István
Textus: Tit 2,11

“Megjelent az Isten üdvözít? kegyelme minden embernek”

2016. december 25., vasárnap

Textus: Tit 2,11

Share This