Nőszövetség

A Debrecen-Kossuth Utcai Nőszövetség 2000. május 8-án alakult meg 37 fő aktív taggal és 24 fő pártoló taggal, immár 21 éve vagyunk a gyülekezet szolgálatában. 2021. évben 25 fő aktív tagunk van.

Nőszövetségünk azért alakult meg, hogy segítse a lelkipásztorok munkáját a presbitériummal együtt, és gyülekezetünk életének aktív és meghatározó tagjai lehessünk. Fontos, hogy mindezeket szervezett formában cselekedjük meg, így gyorsabb és hatékonyabb a segítségnyújtás. Törekszünk arra, hogy jó kapcsolatunk legyen a kerületi nőszövetségekkel, valamint részt vegyünk a határon túli nőszövetségi konferenciákon is. Ahol megkapjuk mindig az iránymutatást, hol és kinek tudunk segíteni, ilyenkor az egész Kárpát-medence nőszövetségei szinte egyszerre mozdulnak és segítséget nyújtanak a rászorulóknak. A legfontosabbnak tartjuk, hogy Isten Szentlelke munkálkodjon bennünk és mindig felebaráti szeretettel és segítő szándékkal forduljunk egymás felé.

Önként vállalt szolgálataink:

$
  • A megkeresztelteket és konfirmáltakat apró ajándékkal lepjük meg: hímzett zsebkendővel, hímzett könyvjelzővel és egy igés kártyával, melyet nőszövetségünk tagjai készítenek.
$
  • Nőszövetségünk számos tagja jár rendszeresen és erősíti a gyülekezeti énekkarunkat, melyet Kurgyis András lelkészkarnagy vezet, távollétében pedig Nőszövetségünk titkára Kovácsné Seprényi Margit helyettesít.
$
  • Több éve működik gyülekezetünkben a Nőszövetség által szervezett “gyógytorna”. Hetente két alkalommal hétfő és csütörtök délután szakképzett gyógytornász vezetésével a Dóczy Gimnázium tornatermében tartja foglalkozását.
$
  • Évente egyszer a hajléktalanok részére készítünk meleg ebédet (kb. 250 adag étel) a Nőszövetség biztosítja a lelkes segítőket kora reggeltől késő délutánig.
$
  • A szeretetvendégségek megszervezésében és lebonyolításában a presbitérium tagjaival együtt tevékenykedünk, melyet mindenki önkéntesen és nagy lelkesedéssel végez. Tagjaink közül sokan részt veszünk a farsangi vacsorán, jótékonysági esten, gyülekezeti piknik napon, gyermekek Biblia hetén valamint a nyári családi táborban is.
$
  • Minden év december elején tartjuk a Nagytemplomban a Kárpát-medencei imanapot, majd tavasszal a nők Világimanapját. Minden tavasszal többen részt veszünk a berekfürdői Megbékélés Házában tartott Bibliaiskolában és az őszi Kárpát-medencei Imanap előkészítő konferencián Minden évben, június végén tartjuk a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség konferenciáját a Nagytemplomban, mint házigazdák mi is segítjük a konferencia sikeres lebonyolítását.
$
  • Nőszövetségünk több más gyülekezet Nőszövetségeivel is testvéri kapcsolatot tart, mindig nagy öröm számunkra mikor eleget tehetünk a szeretetteljes meghívásoknak: a Dunántúliak Balatonfüredre, a Dunamellékiek Mátraházára, a Tiszáninneniek, pedig Sárospatakra invitáltak bennünket. Nagyon jó alkalmak ezek a találkozások arra, hogy kicsit közelebbről megismerjük egymást. Lehetőség van a tapasztalatcserére, egymás segítésére és a nőszövetségek életébe betekintést nyerhetünk.
$
  • Fontosnak tartom, hogy a mi Nőszövetségünk tagjai még jobban megismerjék egymást. Szervezünk tagjainknak több alkalommal kirándulást vagy csendes délutánt. Ezeken az alkalmakon lehetőségünk van megnyílni egymásnak, beszélgetni életünkről, családunkról, gondjainkról, örömeinkről. Lehetőség van bizonyságot tenni egymásnak az Istennel való szoros kapcsolatunkról. E beszélgetések után mindnyájan érezzük, hogy milyen jó az Istentől kapott szeretetet tovább adni, milyen jó testvéri közösségben lenni egymással.

Nőszövetségünk továbbra is mindenben partnerként kíván együttműködni a gyülekezet különböző csoportjaival. Többek között a diakóniai munkába is szeretnénk még aktívabban bekapcsolódni, különösképpen is a betegek és az idős gyülekezeti tagok meglátogatásával.

Szeretnénk a jövőben a gyülekezet Ifjúságával is szorosabb kapcsolatot kialakítani.

Ezeken kívül egyéb alkalmakkor is a gyülekezet mindig számíthat a Nőszövetség tagjaira és munkájára. Az elvégzett munkánkról és alkalmainkról a jövőben is fontosnak tartjuk, hogy beszámoljunk a gyülekezeti újságban, lehetőség szerint fotókkal színesítve.

 Végezetül, hálás szívvel köszönjük a Mindenható Istennek, hogy Nőszövetségünk 21 éve működhet. Köszönjük az alapító tagoknak is a sok éves áldozatos munkát és imádságos szívvel gondolunk azokra a tagokra is, akik már nem lehetnek itt közöttünk. Köszönöm a még mindig aktív tagoknak az eddigi szeretetteljes és segítőkész munkáját. Lehet még hozzánk csatlakozni, várjuk továbbra is a belépni szándékozó kedves nőtestvérek jelentkezését, hogy minél több szorgos asszonykéz mozduljon gyülekezetünkben is a megoldandó feladatok elvégzésére.

Kívánom, hogy még sok-sok éven keresztül szolgálhassunk együtt gyülekezetünk épüléséért, testvéreink hitbeli megerősödéséért, Isten dicsőségét hirdetve ezzel is.

 

Pál apostol szavaival búcsúzom, mely Ige az Országos Nőszövetség vezérigéje is

a Galatákhoz írt levél 6. részének 2. verse:

 „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.”

 Kedves testvérek, merjük egymás terhét hordozni mi is! Isten kegyelméből hamarosan érezni fogjuk, hogy könnyebb lesz a teher, hiszen Jézus Krisztus, a mi Megváltó Urunk segít nekünk elhordozni!

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Áldás, békesség!

Debrecen, 2021. december 08.

 

Máté Gyuláné Judit

Nőszövetség elnöke

Share This