Nőszövetség

Nőszövetségünk arra hivatott, hogy gyülekezetünk feladatvégzését segítse, erősítse hitünket, s missziói tevékenységet folytasson. Mindezeket sokféle eszközzel, sokféle módon lehet elérni, de céljaink megvalósításához sok erőre, türelemre és kitartásra van szükség.

Ehhez kérünk és kapunk Istentől áldást, kegyelmet. Aggodalomnak, kétségeknek nincs helye, mert tanulni, tanulságot levonni mindenből lehet. Istennek hála, hogy eredményekről számolhatunk be.

Tevékenységeink:

$

Megszerveztük beteg testvéreink látogatását , apró ajándékkal kedveskedve. Ha nincs mód a személyes látogatásra, akkor egy mindenki által aláírt lapon egy igével erősítjük betegeinket.

$

Gondoskodunk arról, hogy műemlék templomunkban mindig legyen friss virág ezzel is hangsúlyozva, hogy itt egy élő, tevékeny gyülekezet munkálkodik.

$

Templomunk úrasztalára és a szószékre egy nőtestvérünk művészien kimunkált terítőt készített, amely jól illik a keresztyéni lelkülethez.

$

Megalakulásunk óta rendszeresen szervezünk előadásokat különböző témakörökben, amelyekre a gyülekezet igényt tart. Az eddigi előadások irodalmi, nyelvészeti, természettudományi, teológiai, egészségügyi jellegűek voltak neves előadóktól, professzoroktól. Az előadások mindegyike nagy népszerűségnek örvendett.

$

Nőszövetségünknek köszönhetően létrejött gyülekezeti énekkarunk szakképzett karnagya – Tasi Gáborné Eszter – vezetésével. Magunk sem hittük, hogy olyan szintre valaha is eljutunk, hogy több szólamban is fogunk tudni énekelni. S lám nem is olyan hosszú idő alatt megtörtént. A jó Isten köztünk munkálkodik , vezet bennünket. Már több sikeres szereplést tudunk magunk mögött.

$

Nagy népszerűségnek örvend gyülekezetünkben a Nőszövetség által szervezett “gyógytorna” – foglalkozás is, amely hetente két alkalommal biztosított szakképzett gyógytornász vezetésével. Ennek kapcsán is erősödött együttműködésünk a Dóczy Református Gimnáziummal.

$

Missziói munkánkat nagyon fontosnak tartjuk. Elsősorban az ifjúság bevonását, megtartását szeretnénk elérni. Ennek érdekében a konfirmáltakat és a megkeresztelteket apró ajándékkal lepjük meg remélve, hogy indíttatást fog érezni a gyermek, a fiatal, hogy gyülekezetünk aktív tagjává váljon. Ez az ajándék anyagi értékét tekintve nem nagy; egy hímzett zsebkendő, igés emléklap, de eszmei értéke annál nagyobb.

$

A fiatalok gyülekezeti életbe való bevonását célozza meg a meghirdetett karácsony előtti rajzpályázat, amelyre nagyon sok szép és értékes munka érkezett eddig a kisgyerekektől. Az alkotásokból kiállítást szervezünk , s természetesen a munkákat oklevéllel és ajándékkal díjazzuk, melynek átadására a gyermekek karácsonyi műsoros istentiszteletén került sor.

$

Nőszövetségünk más gyülekezetek Nőszövetségeivel is kapcsolatot tart

$

Az egyetemes imanapokon, az ökumenikus imanapokon is nagy létszámmal részt veszünk, ugyanígy a berekfürdői bibliaiskolában is.

$

Fontosnak tartjuk a presbitériummal való szoros együttműködést , hiszen gyülekezetünk presbitériumát csak férfi testvérek alkotják, így úgy gondoljuk, a női gondolkodásmód és aktivitás mindenképpen segíti munkájukat. Ez megnyilvánul abban, hogy közösen kezdeményezzük kirándulások, “pikniknapok” szervezését, a farsangi együttléteket. Mindezen alkalmak a testvérek egymás jobb megismerését, kötetlen beszélgetések lehetőségét, a közös imádkozást teszik lehetővé, ami hitbeli erősödésünket is szolgálja.

$

Ugyanezt eredményezi a már több éve kéthetenként tartandó házaspári bibliaóra, amely már a Nőszövetség megalakulása előtt működött, de ez is a nők kezdeményezésére alakult. Ma már Dr. Révész Imre bibliakör néven ismert az alkalom.

$

A szeretetvendégségek megszervezésében a megvendégelésben is óriási szerep hárul a nőtestvérekre, amelyet mindenki nagy lelkesedéssel végez.

Istennek hála, hogy Nőszövetségünk működhet, hogy működése nem haszontalan, hogy segíteni tudunk és akarunk másokon, hogy hitünkben erősödhetünk, s hitünket bizonyítva erősíteni tudunk és akarunk másokat is.

Share This