Adatkezelési tájékoztató

Az érdeklődésének megválaszolásához szükséges személyes adatokat a Debrecen-Kossuth Utcai Református Egyházközség (4024 Debrecen, Kossuth utca 65.) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint kezeli.
A kezelt személyes adatok az érdeklődő neve, e-mail címe és az érdeklődő levélben esetlegesen foglalt további személyes adatok. Az adatokat kizárólag érdeklődésének megválaszolása céljából, az érintett hozzájárulása alapján kezeljük. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés során automatizált döntésre nem kerül sor.
Az adatkezeléssel kapcsolatban kérelmezhető a Debrecen-Kossuth Utcai Református Egyházközségtől a személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése vagy kezelésének korlátozása, illetve az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogot. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat a Debrecen-Kossuth Utcai Református Egyházközséghez, illetve panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy igényét bíróság előtt is érvényesítheti.
Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy észrevétele van, kérjük, keressen minket a debrecen-kossuth.utca@reformatus.hu címen.

Share This