Istentiszteleti alkalmaink – 2021. március

FELELŐSSÉGGEL A SZEGÉNYEINKÉRT havában, március 7-én a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkésze, Molnár Norbert (aki egyben gyülekezetünk tagja is) igehirdetési szolgálattal és az aktuális adakozási lehetőségek meghirdetésével érkezik közénk.

LELKÉSZVÁLASZTÓI KÖZGYŰLÉS lesz március 21-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a templomban. Ezen az istentiszteleten a megüresedett lelkészi állásra a Presbitérium által meghívott Tóth-Mihala Veronika, jelenlegi beosztott lelkész megválasztására nyílik lehetőség az egyházközség Választói Névjegyzékében szereplő egyháztagok számára. A lelkészválasztói közgyűlés levezetésére Ferenczi Pál egyházmegyei lelkészi tanácsost, valamit Tasi Sándor egyházmegyei világi tanácsost rendelte ki Hadházi Tamás, a Debreceni Református Egyházmegye esperese.

2021. MÁRCIUS 6., FRISSÍTÉS! A LELKÉSZVÁLASZTÓI KÖZGYŰLÉST ELHALASZTJUK. KÉRJÜK, OLVASSÁK EL AZ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZLEMÉNYT!

Kedves Testvérünk!

2021-ben szeretnénk közzé tenni minden hónap elején az istentiszteletek tervezett menetét, milyen Igéket szeretnénk felolvasni (hirdetni), ahogyan a Római levélben Pál is mondja: „azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17), és magyarázni, ahogyan a Második Helvét Hitvallás
tanít erre: „A Szentírásnak csak azt a magyarázatát ismerjük el igazhitűnek és helyesnek, amelyet magából a Szentírásból vesznek” (Második Helvét Hitvallás II./1.).

Az Igék kiválasztásában az óegyházi rendet követjük, mely az egyházi év mentén halad.

Az énekrendet is elkészítettük kántorunk, Kurgyis András segítségével.

Az istentisztelet a gyülekezet szolgáló közösségének ünnepe, ezért egy-egy gyülekezeti munkatársunk működik közre igeolvasással és imádsággal (liturgus).

A tudatosabb készüléstől erősebb jelenlétet várunk, mind mi szolgálattevők, mind a gyülekezet tagjainak részéről. Lehetősége nyílik mindenkinek előre elolvasni az Igéket és énekeket (akár elénekelni), így készülve az istentisztelet megélésére, a szentek közösségének megtapasztalására.

Tóth Tamás és Tóth-Mihala Veronika

Időpont Igehelyek Énekrend Igehirdető Liturgus
Böjt 3. vasárnapja
március 7., 10 óra
1Kir 19,1-8
Lk 11,14-28
24,1
445,1-2
zenei közreműködés:
Bereck Ágnes
445,5
23,3
Molnár Norbert Molnár-Bisits Dóra
Böjt 4. vasárnapja
március 14., 10 óra
Ézs 54,7-10
Jn 6,1-15
300,1
501,1-4
501,5-6
438,6
367,1
Tóth Tamás Módis Anna
Böjt 5. vasárnapja
március 21., 10 óra
1Móz 22,1-13
Jn 8,46-59
512,1
425,1-4
1,1
512,2-3
512,4-5
Tóth-Mihala Veronika Tóth Tamás
Virágvasárnap
március 28., 10 óra
Ézs 50,1-9a
Mt 21,1-9
330,1
341,1-3
331,1
330,2-3
330,7-8
Tóth-Mihala Veronika Feketéné
Kavisánszki
Györgyi

Share This